Blog

Kup książkę i odbierz bilet do kina!

Kup książkę i odbierz bilet do kina!

Regulamin Konkursu „Kup książkę i odbierz bilet do kina”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Kup książkę i odbierz bilet do kina”

2.Organizatorem Konkursu jest Księgarnie Nova Sp.z O O Sp.K. (dalej: „Organizator”) z siedzibą w Rzeszowie ul. Boya Żeleńskiego 16 35-105 Rzeszów.

3. Fundatorem nagrody jest Organizator.

4.Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

5.Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

7.Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/ksiegarnienova/(dalej: „Profil”).

2. Konkurs rozpoczyna się opublikowaniem postu konkursowego 25 września 2020 roku, a kończy się w momencie wydania biletów nie później niż 7 października 2020 roku.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która jest użytkownikiem (posiada konto) serwisu społecznościowego Facebook., która przyjdzie do księgarni Nova i na hasło „Konkurs Tarapaty 2”

2. Osoby fizyczne, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 4 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs polega na zakupie książki „Tarapaty 2. Klątwa Lucyny” w stacjonarnej Księgarni Nova przy ul. Kościuszki 3 w Rzeszowie, i wypowiedzenia słów „Klątwa Lucyny”

3 pierwsze osoby, otrzymają nagrodę w postaci Vouchera do kina.

2.. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

§ 5 NAGRODY

1. W konkursie zostaną przyznane Zwycięzcom nagrody (dalej: „Nagroda”)
3 pierwsze osoby, które dokonają zakupu 1 egz. książki oraz i wypowiedzą hasło „ Klątwa Lucyny ” otrzymają Voucher dla 1 osoby na film „Tarapaty 2”

Ważny od 25.09-08.10.2020, w sieci kin Helios www.helios.pl

2. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody jest informacja ustna przekazana pracownikowi Księgarnie Nova przy ul. Kościuszki 3 przed lub po zakupie książki „Tarapaty 2. Klątwa Lucyny”

3. Nagroda zostanie przekazana do Księgarni Nova przy ul. Kościuszki 3 w Rzeszowie

i odebrana osobiście.

  • Po okazaniu w kasie kina kodu elektronicznego, otrzymają Państwo bilet uprawniający do uczestniczenia w wybranym seansie. 
  • Kod wymieniany jest w kasie kina na jeden bilet na określony seans filmowy, pod warunkiem dostępności miejsc na sali. 
  • Kod zrealizować można we wskazanym kinie/kinach sieci. Lista kin z adresami dostępna jest na stronie www.helios.pl
  • Kody elektroniczne mogą zostać wykorzystane w kinie/kinach tylko we wskazanym okresie ważności. Zmiana terminu ważności kodu nie jest możliwa. 
  • Kod obowiązuje jedynie na określony film z repertuaru kin/kina sieci , z wyłączeniem seansów w sali Imax 

§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu informacji o chęci otrzymania nagrody, przed zakupem książki, pracownikowi Księgarnie Nova przy ul. Kościuszki 3 oraz wypowiedzenie hasła „Klątwa Lucyny”.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu zgodnego z prawem polskim oraz w związku
z wydaniem nagrody.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu
i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

6. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym
w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 września 2020 roku

2. Regulamin dostępny jest na Profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora.

Nowe zasady bezpieczeństwa w sieci kin Helios

Przy wejściu do kina widzowie zobowiązani są do dezynfekcji dłoni, a na terenie kina do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos. Maseczki dostępne są w sprzedaży we wszystkich kinach sieci. Dozowniki z płynami dezynfekującymi ulokowano także w strefie gastronomicznej, w toaletach oraz przy wyjściach z sal kinowych.

Widzowie powinni zachować między sobą bezpieczny odstęp minimum 1,5 metra. Na podłodze w holu kina zostały wyznaczone linie wskazujące bezpieczne odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce.

Osoby posiadające przyłbice, które można zakupić także na miejscu, mogą skorzystać z oferty barów i kawiarni sieci.

Pracownicy kin zobligowani są do noszenia rękawiczek i zostali wyposażeni w przyłbice ochronne zakrywające oczy, nos i usta oraz płyny do dezynfekcji dłoni.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w sali kinowej musi pozostać co najmniej 50% wolnych miejsc.

Po każdym seansie odbywa się wietrzenie i dezynfekcja sali kinowej (klamki, poręcze, cup holdery oraz fotele w salach Dream). Praca instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej wyregulowana jest według zaleceń NIZP-PZH. Przy dużej frekwencji po zakończonych seansach wyjście widzów z sali będzie odbywać się w miarę możliwości wyjściem ewakuacyjnym.

Co godzinę dezynfekowane są hol kina, stoliki oraz toalety. Dbamy o regularną dezynfekcję pozostałych przestrzeni kina oraz utrzymanie reżimu sanitarnego w punktach gastronomicznych.

Akceptujemy każdy rodzaj płatności, jednak z uwagi na bezpieczeństwo zachęcamy do korzystania z płatności bezgotówkowych.

Prosimy o stosowanie się do zaleceń obsługi kina, a więcej na temat nowych wytycznych bezpieczeństwa na naszej stronie:

https://www.helios.pl/57,Warszawa/Aktualnosci/Szczegoly/id/7088/Jak-dbamy-o-Twoje-bezpieczenstwo.