Blog

Regulamin konkursu “Legendy Ziemi Niżańskiej”

Regulamin konkursu “Legendy Ziemi Niżańskiej”

Regulamin Konkursu dla czytelników pod nazwą „Legendy Ziemi Niżańskiej” (3 grudnia 2020).

§ 1.

Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu

1.      Organizatorem  konkursu jest KSIĘGARNIE NOVA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000604828, NIP: 8133588723, REGON: 180441523),  ul. Boya-Żeleńskiego 16, 35-105 Rzeszów

2.      Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025).

§ 2

Czas trwania Konkursu

1.      Konkurs rozpocznie się 3 grudnia 2020 r. o godz. 18.00 i zakończy 6 grudnia 2020 r. o godz. 23:59.

2.      Prace konkursowe należy nadsyłać do: 6 grudnia 2020 r. do godziny 23:59.

§ 3

Komisja konkursowa

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową. W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

1.      W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły (i) osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych bądź (ii) trzynasty rok życia, o ile – na żądanie Organizatora – w szczególności w celu wydania nagrody, przedstawią zgodę opiekuna prawnego na udział w Konkursie na zasadach przewidzianych Regulaminem, przy czym brak przedstawienia tej zgody oznaczać będzie wykluczenie Uczestnika z Konkursu.

2.      W Konkursie mogą brać udział jedynie osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook®.

3.      Udział w Konkursie i związane z nim podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Uczestnik jest związany warunkami Regulaminu, a dokonując zgłoszenia do Konkursu potwierdza, że zapoznał się z jego treścią. Osoby, które nie zgadzają się na postanowienia Regulaminu, nie mogą brać udziału w Konkursie.

§ 5

Zasady i przebieg Konkursu

1.      Konkurs jest przeprowadzony stronie Organizatora prowadzonym w serwisie Facebook® pod adresem: [https://www.facebook.com/ksiegarnienova/]

2.      Zadaniem Uczestnika jest dodanie twórczej, autorskiej odpowiedzi na zadanie [Czym zajmowali się flisacy? Opublikuj pracę stworzoną przez Twojego malucha pod postem konkursowym i wygraj książki!]

3.      Z chwilą opublikowania Pracy Konkursowej Uczestnik dokonuje zgłoszenia do Konkursu.

4.      Praca Konkursowa stworzona przez Uczestnika powinna być efektem jego własnej twórczości, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich i prawa do wizerunku.

5. Każdy Uczestnik może przesłać wyłącznie jedną Pracę Konkursową. Z zastrzeżeniem skutków przewidzianych, każda kolejna Praca przesłana przez takiego Uczestnika nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzyganiu Konkursu.

6. Komisja Konkursowa dokona oceny Prac, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość oraz kreatywność i wyłoni 10 zwycięskich prac, które zostaną wyróżnione nagrodami.

7. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie Księgarnie Nova w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konkursu oraz przesłana zwycięzcom za pośrednictwem wiadomości prywatnych w portalu społecznościowym Facebook®.

8. Każdy Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę. Nagrody w konkursie: 10 egz. książek – albumów od wydawnictwa Dragon (każdy uczestnik konkursu może wygrać tylko 1 egz. książki).

9. Zwycięzcy zobowiązani są przesłać, za pośrednictwem wiadomości w portalu Facebook®, w przeciągu 5 dni od otrzymania prywatnej wiadomości o wygranej zgodnie z §5 ust. 8 Regulaminuinformacje niezbędne w celu wydania Nagrody: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są również przesłać zgodę ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie, według wzoru przesłanego przez Organizatora.

10. Nagrody wysyła Organizator kurierem lub pocztą w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania od danego zwycięzcy jego danych korespondencyjnych, na adres podany przez zwycięzcę.

11. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję.

12. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody zwycięzca może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości.

Prawa własności intelektualnej do Prac

1.      W ramach udziału w Konkursie, z chwilą dokonania Zgłoszenia, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, przenoszalnej, z prawem do udzielania dalszych licencji, licencji na korzystanie z Prac Konkursowych, które mogą zawierać wizerunek osób fizycznych, bez ograniczeń czasowych, na obszarze terytorium Polski i z uwzględnieniem ponadgranicznego charakteru Internetu, na wszystkich znanych w chwili dokonania Zgłoszenia polach eksploatacji, które w szczególności obejmują:

2. Uczestnik, który nie wyraża zgody na udzielenie praw objętych niniejszym paragrafem, nie powinien brać udziału w Konkursie.

3. Uczestnik poprzez złożenie Pracy Konkursowego oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na zasadach opisanych w Regulaminie, w szczególności wyłonienia Zwycięzców, rozpatrywania reklamacji, wydania Nagród oraz rozliczenia podatku.

7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w powyższych celach jest KSIĘGARNIE NOVA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000604828, NIP: 8133588723, REGON: 180441523),  ul. Boya-Żeleńskiego 16, 35-105 Rzeszów

8. Dane osobowe w powyższych celach będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b i f RODO, tj. odpowiednio w celu realizacji postanowień Regulaminu i w prawnie uzasadnionych celach administratora – bieżący kontakt w sprawie konkursu.

9. Udostępnienie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie, w tym: otrzymania nagrody.

10. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w klauzuli informacyjnej, zgodnej z art. 13 RODO, dołączonej do Regulaminu.

11. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail jpondo@ksiegarnienova.pl.

12. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że jest świadomy, iż o wygranej nie decyduje przypadek, lecz działanie Uczestnika. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dniach 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 ze zm.)

13. W sprawach nieokreślonych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności dotyczące przyrzeczenia publicznego.

Polityka Prywatności: https://ksiegarnienova.pl/klauzula-informacyjna-dla-klientow/