Blog

Rozdajemy nagrody z okazji Dnia Dziecka. Regulamin.

Rozdajemy nagrody z okazji Dnia Dziecka. Regulamin.

Na naszym fanpagu www.facebook.com/ksiegarnienova zorganizowaliśmy konkurs z okazji Dnia Dziecka. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie dzieci !

Na prace czekamy do 7 czerwca 🙂

REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Rozdajemy Nagrody” (dalej: „Konkurs”)

2.Organizatorem Konkursu jest Księgarnie Nova Sp.z O O Sp.K. (dalej: „Organizator”) z siedzibą w Rzeszowie ul. Boya Żeleńskiego 16 35-105 Rzeszów.

3. Fundatorem nagrody jest Organizator.

4.Wszelkie działania związane z Konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

5.Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6.Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

7.Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu pod adresem: https://www.facebook.com/ksiegarnienova/(dalej: „Profil”).

2. Konkurs rozpoczyna się opublikowaniem postu konkursowego 1 czerwca 2020 roku, a kończy się ogłoszeniem wyników w dniu 8 czerwca 2020 roku. Zgłoszenia są przyjmowane do 7 czerwca do godziny 23.59.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która jest użytkownikiem (posiada konto) serwisu społecznościowego Facebook.

2. Osoby fizyczne, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 4 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Konkurs obejmuje rozwiązanie zadania konkursowego (w formie wysłania odpowiedzi/ zdjęcia na adres zamieszczonego w poście konkursowym na Profilu.

2. Uczestnik biorący udział w Konkursie zobowiązany jest do przesłania odpowiedzi w terminie określonym § 2.

3. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i wykonać zadanie konkursowe tylko jeden raz. W przypadku wykonania zadania więcej niż jeden raz, Organizator weźmie pod uwagę tylko pierwsze z nich.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

5. Zadanie konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

6. Organizator w terminie określonym § 2 wybierze spośród uczestników 1 zwycięzcę Konkursu (dalej: „Zwycięzcy”). Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą poprzez wiadomość mailową i poinformuje o rozstrzygnięciu Konkursu w komentarzu pod postem konkursowym w terminie określonym § 2.

7. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do oceny zamieszczonych przez uczestników odpowiedzi na pytanie konkursowe w oparciu o kryterium kreatywności z tym, że w trakcie Konkursu zakazuje się używania słów powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację.

§ 5 NAGRODY

1. W konkursie zostaną przyznane Zwycięzcom nagrody (dalej: „Nagroda”)
w postaci książek i gier planszowych umieszczonych przez Organizatora w poście konkursowym (zdjęcie)

2. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia Nagrody, powiadomiony Zwycięzca powinien odpowiedzieć na wysłaną wiadomością mailową w terminie 2 dni. Brak odpowiedzi uznawany będzie za niewyrażenie zgody na przyjęcie Nagrody.

3. Otrzymana Nagroda zostanie przekazana do jednej z 21 Księgarń Nova, wskazanej przez Zwycięzcę/ ców, i odebrane osobiście.

§ 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu i numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu zgodnego z prawem polskim oraz w związku
z wydaniem nagrody.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu.

5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu
i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

6. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym
w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 roku.

2. Regulamin dostępny jest na Profilu Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej Organizatora.